Algemene levering- en betalingsvoorwaarden 4Care Nederland B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Reusel

INLEIDING

4Care Nederland B.V. is een bedrijf dat een groot- detail- en agenturenhandel in dameskleding, ondergoed, Nachtkleding en sportkleding voor dames en heren exploiteert. Deze algemene voorwaarden zijn onderverdeeld in een algemeen gedeelte en een bijzonder gedeelte. Het algemeen gedeelte – de artikelen 1 tot en met 16 – geldt voor al onze opdrachtgevers. Het bijzondere gedeelte – de artikelen 17 tot en met 31 - geldt alleen voor overeenkomsten op afstand gesloten tussen 4Care Nederland B.V. en consumenten/particulieren. Als de bepalingen in het algemeen gedeelte van deze voorwaarden in strijd komen met de bepalingen in het bijzonder gedeelte dan gelden voor particulieren/consumenten de bepalingen in het bijzonder gedeelte als sprake is van een overeenkomst op afstand tussen een consument/particulier en 4Care Nederland B.V.


Artikel 17: Definities

In het bijzonder deel van deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.      Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2.      Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3.      Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4.      Dag: kalenderdag;

5.      Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6.      Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7.      Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8.      Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9.      Ondernemer:4Care Nederland B.V.;

10.   Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11.   Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

12.   Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen

Artikel 18: Identiteit van de ondernemer

4Care Nederland B.V.; Vestigings- en bezoekadres: Denestraat 18 te (5541 RL) Reusel, gemeente Reusel-De Mierden; Telefoonnummer: 0497-643236: ondernemer is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.30 uur tot 17.00  en op vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur; E-mailadres: info@4care.nl KvK-nummer: 172029236 Btw-identificatienummer: NL001350493B01

Artikel 19: Toepasselijkheid

1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.      Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.      Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.      Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 20: Het aanbod

1.      Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.      Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.      Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 21: De overeenkomst

1.      De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.      Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.      Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.      De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.      De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6.      In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 22: Herroepingsrecht

Bij producten:

1.      De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2.      De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd.

3.      De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4.      De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5.      Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6.      Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 23: Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1.      Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2.      De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3.      De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 24: Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1.      Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2.      Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug naar het vestigingsadres van de ondernemer, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3.      De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.      Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5.      De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6.      De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien: a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

7.      Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 25: Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1.      Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2.      De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3.      De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4.      Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 26: Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1.      Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

2.      Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

3.      Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Artikel 27: De prijs

1.      Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.      In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.      Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.      Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 28: Nakoming overeenkomst en extra garantie

1.      De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.      Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3.      Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 29: Levering en uitvoering

1.      De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.      Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3.      Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4.      Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5.      Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 30: Betaling

1.      Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.      Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3.      De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4.      Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 31: Klachtenregeling

1.      De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.      Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3.      Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1             In deze voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: Gebruiker: 4Care, de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker, zijnde iedere (rechts)persoon die met 4Care Nederland B.V. een overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst af te sluiten, daaronder ook begrepen diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen ; Opdracht/overeenkomst: de tussen gebruiker en opdrachtgever gesloten overeenkomst;

1.2             Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbieding van gebruiker en op alle met gebruiker gesloten overeenkomsten;

Artikel 2: Algemeen

2.1         Deze algemene voorwaarden gelden voor ieder opdracht, aanbieding en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen;

2.2         De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker voor de uitvoering waarvan gebruiker van de diensten van derden gebruik maakt. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3.        Indien aan één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden rechtskracht wordt ontzegd, zal dat gebrek aan rechtskracht geen werking hebben met betrekking tot de rechtskracht van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en zal de verbindende kracht van  overige bepalingen onverminderd voortgang vinden.            

Artikel 3: Aanbiedingen

3.1         Alle door gebruiker gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2         Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen, blijven te allen tijde eigendom van gebruiker en moeten op eerste verzoek franco aan gebruiker worden teruggezonden. Zij mogen zonder toestemming van gebruiker niet vermenigvuldigd noch aan derden ter inzage gegeven worden.

3.3         Toezending van aanbiedingen en/of  (andere) documentatie verplicht gebruiker niet tot acceptatie van een order. Niet - acceptatie wordt door gebruiker zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen, aan de opdrachtgever ter kennis gebracht.

3.4         Gebruiker behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren en/of vooruitbetaling te verlangen.

Artikel 4: Overeenkomst

4.1         Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met gebruiker eerst dan tot stand nadat gebruiker een opdracht heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.

4.2         Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden gebruiker slechts indien deze door gebruiker schriftelijk zijn bevestigd.

4.3         Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen na factuurdatum.

4.4         Elke overeenkomst wordt door gebruiker aangegaan onder de opschortende voorwaarden dat de opdrachtgever - uitsluitend ter beoordeling van gebruiker - voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

4.5         Gebruiker is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betaling- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

4.6         Gebruiker is bevoegd om indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de aan gebruiker verstrekte opdracht en na overleg met de opdrachtgever, bij uitvoering van de overeenkomst andere in te schakelen, waarvan de kosten aan de opdrachtgever  zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

4.7         Opdrachtgever is gehouden gebruiker tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.

 Artikel 5: Informatie en conformiteit

5.1         Opgaven van gebruiker betreffende kleuren, afmetingen en andere eigenschappen gelden bij benadering en zijn vrijblijvend.

5.2         Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal, aanbiedingen en de op de website van gebruiker opgenomen informatie, in welke vorm dan ook, binden gebruiker niet.

5.3         Indien de door opdrachtgever bestelde producten bestemd zijn voor gebruik buiten Nederland dient de opdrachtgever zich er van te vergewissen dat de producten en de daarbij behorende verpakkingen, handleidingen, etc. voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften. Het gebruik van de producten en de conformiteit met de bepalingen van overheidswege buiten Nederland is voor risico van opdrachtgever.

Artikel 6: Intellectuele eigendom

6.1         Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de vormgeving daarvan en met betrekking tot alles wat gebruiker ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder onder meer begrepen handleidingen, verpakkingen, catalogi en afbeeldingen, komen toe aan gebruiker.

6.2         Het is opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding omtrent eventuele octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen. Het is opdrachtgever verboden om merken, logo’s en/of afbeeldingen van de producten te gebruiken in of ten behoeve van reclame-uitingen voor producten van derden.

6.3         De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van gebruiker, de vormgeving daarvan en de op de website van gebruiker opgenomen beschrijvingen, afbeeldingen, foto’s, videoclips en andere informatie, in welke vorm dan ook, komen toe aan of zijn in licentie verkregen door gebruiker of een aan gebruiker gelieerde onderneming en mogen zonder schriftelijke toestemming van gebruiker niet worden gebruikt.

Artikel 7: Prijzen

7.1         Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van gebruiker: gebaseerd op levering af bedrijf van gebruiker, magazijn of andere opslagplaats van de opdrachtgever, exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, exclusief de kosten van verpakkingen en verzekering, vermeld in  Euro;

7.2         Bij leveranties met een netto factuurwaarde tot € 200,00 is gebruiker gerechtigd een toeslag voor verzend-/vrachtkosten in rekening te brengen.

7.3         Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is gebruiker gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de ordebevestiging moeten worden vermeld.

Artikel 8: Annulering

Indien de opdrachtgever nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (inclusief B.T.W.) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van gebruiker op volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst.

Artikel 9: Levering

9.1         De opdrachtgever  is verplicht het geleverd en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van gebruiker dat de zaken ter beschikking van opdrachtgever staan.

9.2         Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient opdrachtgever op de aflevering bon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

9.3         Gebruiker is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke gebruiker afzonderlijk kan factureren.

9.4         Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De overeengekomen levertijden zijn nimmer aan te merken als fatale termijnen.

9.5         Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door opdrachtgever niet zijn afgenomen, staan zij te hare beschikking opgeslagen, voor rekening en risico van opdrachtgever.

9.6         Indien gebruiker door omstandigheden buiten schuld en risico verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is gebruiker bevoegd uitvoering van de overeenkomst voor de duur van verhindering op te schorten.

Artikel 10: Transport

10.1       De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen andere aanwijzing door opdrachtgever aan gebruiker is verstrekt, door gebruiker als goed huisvader/koopman bepaald.

10.2       Eventuele specifieke wensen van opdrachtgever inzake het transport / de verzending, worden slechts uitgevoerd indien opdrachtgever verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

10.3       Gebruiker is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer gebruiker een dergelijke vergoeding in rekening breng, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

Artikel 11: Overmacht

11.1       Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd. Onder overmacht is onder andere, maar niet uitsluitend, te verstaan: brand, wateroverlast, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, door gebruiker ondervonden onvoorzienbare problemen bij levering of transport, etc.

11.2       Indien gebruiker door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is gebruiker gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij te ontbinden in het geval zij niet binnen 30 dagen na de geïndiceerde leveringsdatum zal kunnen nakomen. De opdrachtgever heeft in die gevallen geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

11.3       Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht situatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is gebruiker gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

11.4       De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 12: Garantie, reclame en retourneren

12.1       Gebruiker staat in voor de deugdelijkheid van geleverde producten in overeenstemming met wat de opdrachtgever op  grond van de overeenkomst mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in een door gebruiker geleverd product als gevolg van fabricage- en/of materiaalfouten, dan zal gebruiker het product (laten) herstellen, geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel een vergoeding betalen aan opdrachtgever, zulks ter keuze van gebruiker.

12.2       De garantie geldt uitsluitend op vertoon van de originele factuur van gebruiker.

12.3       Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van normale slijtage en/of onoordeelkundig gebruik. Voor (schade als gevolg van) deze gebreken is gebruiker niet aansprakelijk.

12.4       Opdrachtgever dient de producten meteen na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Eventuele reclames worden door gebruiker slechts in behandeling genomen indien deze haar rechtstreeks binnen 8 dagen na levering schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 21 dagen na de factuurdatum. Het niet tijdig binnen de genoemde termijnen reclameren leidt tot verlies van rechten op herstel, ontbinding en/of schadevergoeding.

12.5       Een eventueel gegronde klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

12.6       Retournering van het geleverde, om welke reden dan ook, kan slechts geschieden na voorafgaande toestemming van gebruiker, onder door gebruiker te bepalen voorwaarden. Gebruiker behoudt zich het recht voor om retouraanvragen niet te honoreren. Verzending of transport en alle aan retournering verbonden kosten zijn voor rekening van opdrachtgever. Het geleverde blijft te allen tijde voor risico van opdrachtgever gedurende de retournering procedure. Gebruiker zal de door haar goedgekeurde transport-, verzendkosten en andere met retournering samenhangende kosten slechts dan vergoeden indien komt vast te staan dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van gebruiker. Retournering van producten dient te allen tijde plaats te vinden naar het vestigingsadres van gebruiker, te weten: Denestraat 8 te (5541 RL) Reusel.

12.7       Producten die op verzoek van een opdrachtgever speciaal voor deze opdrachtgever vervaardigd, ontwikkeld of geproduceerd worden, kunnen door opdrachtgever niet worden geretourneerd.

12.8       Na constatering van een tekortkoming in het geleverde is de opdrachtgever verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt.

12.9       Deze bepalingen gelden, onverminderd de rechten die de consument op grond van de wet heeft en waarvan niet afgeweken mag worden.            

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1       Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (gederfde inkomsten, stagnatieschade, etc.) en andere indirecte schade, ontstaan door welke oorzaak, zowel bij opdrachtgever als bij derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van gebruiker.

13.2       Alle op de website van gebruiker gegeven adviezen of mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van de door gebruiker te leveren producten zijn geheel vrijblijvend en worden zonder enige garantie gegeven. Voor enige directe of indirecte schade voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering is gebruiker niet aansprakelijk.

13.3       In alle gevallen waarin gebruiker gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde (exclusief BTW) van de geleverde producten in verband waarmee de schade is veroorzaakt. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van gebruiker zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

13.4       Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het (onjuiste) gebruik van het geleverde

13.5       Iedere vordering op gebruiker vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vodering, tenzij de vordering door gebruiker is erkend.

13.6       Deze aansprakelijkheidsbepalingen gelden, onverminderd de rechten die een consument op grond van de wet heeft en waarvan niet mag worden afgeweken.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

14.1       Geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker tot het moment waarop de krachtens de overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de opdrachtgever zijn betaald. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de opdrachtgever, of overlijden wanneer de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, is gebruiker gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten het recht van gebruiker op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van gebruiker op opdrachtgever direct en volledig opeisbaar zijn.

14.2       De zaken kunnen door de opdrachtgever in het kader van diens normale bedrijfuitvoering worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

14.3       Tot zekerheid voor correcte betaling van de vorderingen van gebruiker, uit welken hoofde dan ook, verkrijgt gebruiker bovendien een bezitloos pandrecht- door het ontstaan der vordering- op al die zaken waarin de door gebruiker geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. De door opdrachtgever verstrekte opdracht en de daarop volgende acceptatie aan de zijde van gebruiker gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.

Artikel 15: Betaling

15.1       Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening bij (af)levering te geschieden of middels storting of overmaking op een door gebruiker aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum.  De op de bank/girorekening van gebruiker aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

15.2       Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen is opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim jegens gebruiker en is opdrachtgever over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd gelijk aan 1% per (gedeelte van een) maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag der betaling.

15.3       Alle aan de invordering verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

15.4       Alle door de opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van door gebruiker gemaakte invorderingskosten, vervolgens tot voldoening van verschuldigde renten en vervolgens tot voldoening van de langst openstaande facturen, zelfs als de opdrachtgever vermeldt dat de betaling op een andere vordering betrekking heeft.

15.5       Ingeval opdrachtgever:  in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd, komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden, enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt, nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging  in de doelstelling van haar bedrijf, heeft gebruiker door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van de door gebruiker verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen.

Artikel 16: Slotbepalingen

16.1       De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Gebruiker en opdrachtgever zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

16.2       De plaats van uitvoering van de overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar gebruiker gevestigd is.

16.3       Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

16.4       Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, gelegen te ’s-Hertogenbosch, Nederland, tenzij dwingendrechtelijke regels zich daartegen verzetten. In afwijking hiervan is gebruiker bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van opdrachtgever te wenden indien die woonplaats/vestigingsplaats buiten Nederland ligt. BIJZONDER DEEL in aanvulling op algemene voorwaarden in het algemeen deel gelden voor consumenten, zijnde natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de volgende bepalingen bij een overeenkomst op afstand. Daar waar de bepalingen in dit bijzondere deel - dat uitsluitend betrekking heeft op consumenten en op met consumenten gesloten overeenkomsten op afstand - afwijken van de bepalingen in het algemeen deel, hebben de bepalingen  in dit bijzonder deel voorrang ten opzichte van de bepalingen in het algemeen deel.